Acht actiepunten

  • Bekendheid
  • Warm welkom
  • Een veilige haven
  • Gehoord worden
  • Zelfontplooiing
  • 't Hert
  • Vorming
  • Kwaliteitszorg 

Actiepunt 1

Actiepunt 2

Actiepunt 3

Actiepunt 4

Actiepunt 5

Actiepunt 6

Actiepunt 7

Actiepunt 8

Bekendheid

Wat willen we doen?
Goed zichtbaar zijn vanop het straat. We willen dat meer mensen weten wie we zijn en wat we doen. Mensen die het moeilijk hebben, maar ook organisaties in en rond Turnhout, burgers, diensten die kunnen doorverwijzen. De 'slechte' naam die er is, dat we er enkel zijn voor kansarmen, willen we ook veranderen.

Iedereen is welkom in onze ontmoetingsruimte!

Hoe gaan we dit doen?
Met belettering, stickers, luifels, goede bewegwijzering ... aan de buitenkant van onze vernieuwde gebouwen.
Zo duidelijk mogelijk laten zien wat we doen... OPEN HUIS, ONTMOETINGSRUIMTE, LAGE DREMPEL, iedereen is welkom, het gaat om een publiek openbare ruimte met leefregels. Dat willen we nadrukkelijk verwezenlijken. Gezellig, fris en degelijk.
Openingsuren uithangen, goed verlichten als we open zijn.... Belangrijk om goed na te denken over wat waar wordt gepromoot...
Promoten in eerste instantie onze vereniging met als onderdeel het sociaal restaurant.

Warm welkom.

Wat gaan we doen?
We bereiken al een tijdje nogal wat mensen en die kunnen we vaak goed helpen. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
We willen meer en andere mensen bereiken. We willen zoveel als mogelijk mensen bereiken. Hoe meer hoe liever. We willen alle burgers van Turnhout en omliggende het aanbod van T' ANtWOORD leren kennen. We willen er geen getal op plakken.
Waar we voor staan:
- In de eerste plaats: ONTHAAL: een luisterend oor, warme doorverwijzing, noodhulp, iedereen welkom, ook anderstaligen!
- Ontmoetingsruimte
- Goed en goedkoop eten, douche, wasmachine
- in groep opkomen voor onze rechten: gezondheid, werk, wonen, vrije tijd.
- Vrijwilligerswerk
- Vorming en ontspanning, vakantie voor kwetsbare mensen met een beperkt inkomen
- Praatgroep Mensen met een Hart en Uilenspiegel (voor mensen met psychische kwetsbaarheid)

Hoe gaan we dit doen?
• Huisbezoeken  
• Acties op straat, mensen gewoon aanspreken.
• Huidige bezoekers brengen een vriend of vriendin mee.
• Met flyers die we op openbare plekken in de stadsregio verspreiden. Ook op plekken waar veel mensen komen. Op de markt, de rommelmarkten, de dienstencentra, op campings...
• Aparte Informatie voor doorverwijzers. Voor OCMW/CAW, mutualiteiten, huisartsen, kerken (anderstaligen), diverse moskeeën.... 
• Zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk persberichten versturen. Een artikel in de Stadskrant, RTV, kranten, Rondom, OCMW tijdschrift, Bib nieuwsbrief, lichtkrant, nieuwsbrieven allerlei.
• Een nieuwsbrief om onze activiteiten bekend te maken die we nog meer en beter willen verspreiden. 
• Er worden extra inspanningen gedaan om ook anderstalige mensen te informeren over ons aanbod. 
• Ook het "inhuldigen" van onze vernieuwde locatie zal ook wervend zijn.

Wie gaat dit doen? 
We hebben ambassadeurs nodig! 
Als je hier aan mee wilt werken neem gerust contact op met ons!

 

Veilige haven.

Wat willen we doen?
In T' ANtWOORD hangt er een warme ongedwongen sfeer. Je voelt je meteen welkom. Mensen hebben steun aan elkaar en er is begrip voor ieders situatie. Het samenhorigheidsgevoel onder lotgenoten zorgt ervoor dat je er bijvoorbeeld nieuwe vrienden vindt die je kunnen helpen als het wat moeilijker gaat. Het belangrijkste punt is het onthaal. Je moet je de eerste keer welkom voelen. Wanneer bezoekers nood hebben aan een persoonlijke babbel met ons of elkaar is er een aparte ruimte beschikbaar.
We registreren dit zo min mogelijk om drempels te vermijden. Als mensen nergens (meer) terecht kunnen, zullen ze bij ons altijd een nieuwe kans (blijven) krijgen. Een veilige haven betekent opvang en steun, maar ook dat je hier anoniem je was kan doen en jezelf komen wassen. Belangrijk dat dit zonder meer kan.
Maar er is meer en aangepaste hulp mogelijk op bepaalde momenten. Die permanenties worden verzorgd door externe diensten zodat mensen vragen kunnen stellen, informatie kunnen vragen. Een dergelijke "mobiel bureel" in T'ANtWOORD kan ervoor zorgen dat meer hulpverleners op een laagdrempelige manier in contact te komen met onze bezoekers.
We moeten wel veel begrip opbrengen voor de anonimiteit die mensen soms willen en voor de schaamte en de schande die mensen ervaren als ze in moeilijkheden zitten.

Hoe gaan we dit doen?
- Als T' ANtWOORD open is, is er altijd iemand aanwezig voor het onthaal. Dit gebeurt op een respectvolle manier. We zorgen voor meer openingsuren zodat ook werkenden, alleenstaande moeders terecht kunnen. Er is al onthaal voorzien vlak bij de ingang zodat een rustig, stil gesprek mogelijk is en mensen niet te lang moeten zoeken naar een aanspreekpunt.
- Anderen kunnen niet tot hier komen omdat ze minder mobiel zijn. We willen naar de mensen toe gaan, in de plaats van dat ze altijd naar ons moeten komen. Dit kan op verschillende manieren.
- Wij vragen het welzijnsloket, OCMW/CAW, de mutualiteiten om permanenties te doen in T' ANtWOORD, ook CLB's, LOGO, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, Samenlevingsopbouw, het Sociaal verhuurkantoor, de Huurdersbond houden vinger aan de pols zodat we heel vlot mensen gepast kunnen doorverwijzen. Eerstelijns wordt ingepast in nuldelijn werk.
- Er zijn aparte gesprekslokaaltjes waar uitgebreide persoonlijke gesprekken kunnen plaatsvinden.
- Er zijn noodpakketten beschikbaar: eten, kleren... Er is een goeie douche, wasmachine beschikbaar.
- We willen ook Rap op Stap kantoren in Turnhout voorzien, met de steun van het stadsbestuur van Turnhout.
- We zorgen dat er informatie ter beschikking is waar mensen terecht kunnen als T' ANtWOORD gesloten is.
- We zetten in op onthaalvrijwilligers. deze mensen begroeten en ontvangen nieuwe bezoekers.

Gehoord worden.

Wat gaan we doen?
Wij willen nog meer dan in het verleden kwetsbare mensen het woord geven. Die verhalen, ervaringen, boodschappen, bezorgdheden en/of problemen willen we doorgeven aan personen die hieraan een oplossing kunnen bieden. Vooral zorgen voor een betere en rechtvaardige rechtentoekenning. Daar is vandaag meer en meer nood aan.
We willen dus meer wegen op het beleid, in de ruimste zin, in Turnhout en omgeving. Dus niet alleen politici maar ook diensten, voorzieningen, onderwijs. 

Hoe gaan we dit doen?
1. Extra Investeren in onze werkgroepen. Er is minimum 1 keer per maand een bijeenkomst voorzien. We mikken op minstens 10 deelnemers. Mensen actief aanspreken om hieraan deel te nemen.
Vanuit deze werkgroepen zullen er een aantal acties worden opgezet:
- De realisatie van een Rap op stap kantoor waarin er een duidelijk partnerschap is van de dienst toerisme van de Stad Turnhout, cultuurbeleidscoördinatie (UiTPAS) en het OCMW van Turnhout.
- Acties op het terrein van een betaalbare en toegankelijke de gezondheidszorg: toekenning verhoogde tegemoetkoming, derdebetalersregeling.
- Blijven pleiten voor en werken aan de realisatie van een wijkgezondheidscentrum in de regio Turnhout.

2. Opstarten van een globaal armoedeoverleg op stadsregionaal niveau. Een overleg dat niet tot de overheid behoort, dat diensten en mensen samenbrengt zonder politieke agenda. Om meer en beter te doen. De missie van dit overleg moet duidelijk zijn. Met zoveel mogelijk diensten, organisaties en instellingen. Wij geloven dat we hiermee het armoedeprobleem in Turnhout nog beter kunnen bestrijden. Door met andere groepen en organisaties regelmatig samen te zitten, krijgt het armoedeprobleem een groter draagvlak, wordt er meer en beter gerealiseerd en beter gedragen. We stemmen af met de mensen van Welzijnsschakels om de draagkracht, ook in de omliggende gemeenten te verhogen.

3. Wegen op de lokale verkiezingen in Turnhout en de omliggende gemeenten om te wegen op het armoedebeleid. We sluiten ons aan bij de actie: " Iedere stem telt". We willen alle partijen uitnodigen en vragen wat ze in hun programma willen zetten als het over armoedebestrijding gaat. Zijn ze bijvoorbeeld bereid om een armoedetoets in te voeren?

Zelfontplooiing.

Wat gaan we doen?
Wij willen kwetsbare mensen sociaal inschakelen die eenzaam, werkloos of invalide zijn. We geloven dat het gezond is voor mensen om een netwerk te hebben waar ze op kunnen terugvallen. En een zinvolle dagbesteding en een dagritme. Vrijwilligerswerk in T'ANtWOORD kan een positieve invloed hebben op het leven van bezoekers. We willen:
- meer taken delegeren naar onze vrijwilligers.
- Taken voorzien op 2 niveaus: trekkers en gewone vrijwilligers. We voorzien ook voldoende taken met beperkte engagementen.
- Te zorgen voor gemengde teams: bezoekers samen met sympathiserende burgers.
- Meer investeren in de vorming en begeleiding van deze vrijwilligers..
- We willen ook jonge vrijwilligers aantrekken voor beperkte engagementen.
Zodat zij, nog meer dan nu het geval is, ervaren dat het hun vereniging is waartoe zij zelf kunnen bijdragen.
Maar we willen verder gaan en ook andere organisaties en verenigingen stimuleren om hun activiteiten open te stellen voor kwetsbare groepen. "Is deze activiteit/dienst /... echt voor IEDEREEN toegankelijk?" We willen hetzelfde bereiken bij het lokale bestuur van Turnhout en andere structuren waarmee we in aanraking komen. Armoede en sociaal isolement moet bespreekbaar blijven.

Hoe gaan we dit doen?
We maken meer taken beschikbaar voor onze vrijwilligers. Mensen moeten ook digitaal kunnen intekenen op het vrijwilligerswerk. Taken op maat, taken met verschillende moeilijkheidsgraad. Naast het keukenwerk zijn er nog tal van andere taken die mensen kunnen opnemen: tuin, onthaal, promotie.... Zeker voor jonge mensen is een afgelijnd engagement aantrekkelijker.
Wij willen meer activiteiten/vorming organiseren voor onze vrijwilligers. 1 maal per jaar is er een ondersteunend gesprek voorzien, er zijn overlegmomenten. Er wordt meer vorming georganiseerd voor de vrijwilligers. Jaarlijks is er ook een teambuildingsmoment voorzien.

't Hert

Wat gaan we doen?
Er is nood aan een sociale restaurants in Turnhout. Op diverse plekken. Mensen kunnen er goed en goedkoop eten en er is kans op ontmoeting. Het is ook een laagdrempelige manier voor een eerste kennismaking met T'ANtWOORD en in ruimere zin met de hele hulpverlening en haar werking. Voor gezinnen met kinderen, alleenstaanden, anderstaligen. In het restaurant willen we diverse groepen bereiken.
Er is verschil in tarieven voor kwetsbare mensen en mensen met voldoende inkomen.
Er kan ook klaargemaakt eten worden gekocht en meegenomen: kant en klare maaltijden, diepvriessoep...
We koken met voedseloverschotten. Doel is om te komen tot een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten. Daartoe is de samenwerking met de dienst gelijke kansen van de stad Turnhout belangrijk.
Onze uiteindelijke droom is: dagelijks een warme maaltijd. Je kan nog steeds gewoon iets komen eten of drinken en/of een babbeltje doen met vrienden.
Het sociaal restaurant moet bekender worden.
We willen ervoor zorgen dat de sociale restaurants/dienstencentra in Turnhout goed samenwerken. In functie van: visieontwikkeling, begeleiding van vrijwilligers die werken in de keuken, mogelijke doorstroom, beheer van voedseloverschotten enzovoort... 

Hoe gaan we dit doen?
Het restaurant wordt bestuurd door een breed netwerk van partners en ondersteunende organisaties.
We zorgen ervoor dat onze keuken up to date blijft voor het bereiden van een 100-tal maaltijden.
Het restaurant wordt verbouwd en heringericht. We zoeken fondsen voor de installatie van een koelcel, nieuwe zuinige diepvriezers,
We blijven met onze partners WEB en den Leeuweric investeren in HACCP beleid, vorming en opleiding van vrijwilligers, trajectbegeleiding, werkvloerbegeleiding.
Er is aandacht voor halal voedsel en voor diabetespatiënten.
Regelmatig geven we mensen van vreemde origine de kans om een maaltijd uit hun eigen land klaar te maken. 1 x per maand op vrijdag.
Op woensdagnamiddag zijn er activiteiten voorzien voor ouders en hun kinderen (gezinsondersteunend). Hiertoe is er een samenwerking opgezet met JC de Wollewei en het OCMW (studio K).

Vorming 

Wat gaan we doen?
We willen samen met een bezoekers/bestuursleden, een vormingspakket uitwerken voor mensen die de werking van de vereniging T' ANtWOORD willen leren kennen.
4 keer per jaar kunnen scholen, bedrijven, teams, organisaties, op bezoek komen om onze werking te leren kennen.
Ook de website wordt aangepast met up to date informatie voor scholen, organisaties enz....

Hoe gaan we dit doen?
Het uitwerken van deze vorming, inhoud, stoffering wordt samen met bezoekers uitgewerkt. We voorzien een groep van 8 mogelijke sprekers die kunnen worden ingezet. We bieden vorming aan het middenveld: organisaties, verenigingen, burgers. We bieden 1 avond aan om te leren over wat armoede is. 
We leggen een aantal dagen per jaar vast voor scholen, klasgroepen, die ons willen bezoeken. 

Kwaliteitszorg

Om onze dienst en hulpverlening steeds te laten groeien hechten we veel belang aan kwaliteitszorg. Hoe gaan we terugkijken en evalueren, kwaliteit meten?
Jaarlijks blikken we terug op de voorbije werking. In de diverse overlegfora van onze vereniging: de Raad van Bestuur, de Bezoekersvergadering, de werkgroepen en het team. We houden ook vinger aan de pols bij onze belangrijkste partners om ons beleidsplannen bij te sturen waar het nodig is.

Vragen die we ons zullen stellen:

- Hebben we bereikt wie we wilden bereiken?
- Waarom deden we het? Zijn de doelstellingen aan bod gekomen?
- Is het personeel ingezet op de goeie manier?
- Is de kostprijs (ook uren van mensen) in verhouding tot de resultaten?
- Was de samenwerking met onze partners goed?
- Moeten we bijsturen om het beter te doen?

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: